Burhan Haxha B.I.

Burhan Haxha B.I.

Burhan Haxha B.I.

Burhan Haxha B.I.

cq56

Contact Information

Trade Name
Adnani Com
Address
Rr. Brahim Ademi, Koshare
Social Info
ARBK Code
2361
ARBK Activity
Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi