Leonard Maloki B.I.

Leonard Maloki B.I.

Leonard Maloki B.I.

Leonard Maloki B.I.

sk60

Contact Information

Trade Name
Furra Besi
Address
Rr. Naim Beka, 32, Ferizaj
ARBK Code
1071
ARBK Activity
Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta